تیم ها


تيم هاي شركت كننده: ادامه مطلب
شروع مسابقات: ساعت 9 صبح روز یکشنبه 8 اسفند ماه 95  (سالن ورزشی شهید محبی)

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند